වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

සියලුම නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  1. ඉවුම් පිහුම් හා සේවය සඳහා පරිපූර්ණ එනමල් නිමාවකින් සැහැල්ලුයි. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය.
  2. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා ෂුවර්-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි.
  3. base න පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි.
  4. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි.
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  1. ඉවුම් පිහුම් හා සේවය සඳහා පරිපූර්ණ එනමල් නිමාවකින් සැහැල්ලුයි. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය.
  2. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා ෂුවර්-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි.
  3. base න පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි.
  4. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි.
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  1. ඉවුම් පිහුම් හා සේවය සඳහා පරිපූර්ණ එනමල් නිමාවකින් සැහැල්ලුයි. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය.
  2. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා ෂුවර්-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි.
  3. base න පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි.
  4. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි.
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  1. ඉවුම් පිහුම් හා සේවය සඳහා පරිපූර්ණ එනමල් නිමාවකින් සැහැල්ලුයි. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය.
  2. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා ෂුවර්-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි.
  3. base න පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි.
  4. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි.
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  නිෂ්පාදන විස්තර: JT B29, JT B34 : ද්‍රව්‍ය: වාත්තු යකඩ එනමල් ප්‍රමාණය: 30 * 23 * 11,33.5 * 25.5 * 13.3 ඇසුරුම්: කොටුව 1. සිහින් එනමල් නිමාවකින් යුත් සැහැල්ලු ඉවුම් පිහුම් හා සේවය සඳහා පරිපූර්ණයි. 2. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය. 3. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා පිරිසිදු-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි. 4.ටිකර් පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි. 5. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි. 
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  නිෂ්පාදන විස්තර: JT B29, JT B34 : ද්‍රව්‍ය: වාත්තු යකඩ එනමල් ප්‍රමාණය: 30 * 23 * 11,33.5 * 25.5 * 13.3 ඇසුරුම්: කොටුව 1. සිහින් එනමල් නිමාවකින් යුත් ලිග්ටර් ආහාර පිසීමට සහ සේවය කිරීමට පරිපූර්ණයි. 2. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය. 3. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා පිරිසිදු-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි. 4.ටිකර් පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි. 5. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි. 
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  නිෂ්පාදන විස්තර: JT B29, JTB34 : ද්‍රව්‍ය: වාත්තු යකඩ එනමල් ප්‍රමාණය: 30 * 23 * 11,33.5 * 25.5 * 13.3 ඇසුරුම්: කොටුව 1. සිහින් එනමල් නිමාවකින් යුත් ලිගර් පිසීමට සහ සේවය කිරීමට පරිපූර්ණයි. 2. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය. 3. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා පිරිසිදු-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි. 4.ටිකර් පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි. 5. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි. 
 • Cast Iron Enamel Casserole

  වාත්තු යකඩ එනමල් කැස්ඩරෝලය

  නිෂ්පාදන විස්තර: JTA22, JTA 24 ද්‍රව්‍ය: වාත්තු යකඩ එනමල් ප්‍රමාණය: 21.5 * 9 , 24.5 * 12 ඇසුරුම්: කොටුව 1. සිහින් එනමල් නිමාවකින් යුත් සැහැල්ලු ඉවුම් පිහුම් හා සේවය සඳහා පරිපූර්ණයි. සීරීම්-ප්‍රතිරෝධී, පැල්ලම්-ප්‍රතිරෝධී, විෂ නොවන, මැට් කළු එනමල් අභ්‍යන්තර පෘෂ් .ය. 2. සුවපහසුව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා පිරිසිදු-ග්‍රහණය, පුළුල් කෝණ කු ed ් hand හසුරුවයි. 3. ටිකර් පදනම ඊටත් වඩා තාප ව්‍යාප්තියක් ඇති කරයි. 4. ස්ථර පියන සැලසුම රසවත් තෙතමනය සහිත ආහාර සඳහා අභ්‍යන්තර බැස්ට් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයයි. 
 • Cast Iron Cookware

  වාත්තු යකඩ කුක්වෙයාර්

  අයිතම අංකය KAR26 වටකුරු කැස්ඩරෝල් ඩී: 21.5cm 24cm 26cm 28cm ඕවල් කැස්ඩරෝල් 28x21cm 30x23cm විශේෂාංග මල නොබැඳෙන වානේ බොත්තම් සහ ලූප් හසුරුවන විශාල පාලන වර්ණයක් සඳහා රතු, කහ, නිල්, රෝස, කළු, තැඹිලි ආලේපන එනමල් ආලේපනය 1. බර වැඩ එනමල් ආලේපනය 2. සුපිරි තාප ව්‍යාප්තිය සහ රඳවා තබා ගැනීම 3. කැස්ට් යකඩ සෙමින් හා ඒකාකාරව රත් කරයි 4. මන්දගාමී ඉවුම් පිහුම් සඳහා පරිපූර්ණ විශේෂාංග: මල නොබැඳෙන වානේ බොත්තම් සහ විශාල පාලනයක් සඳහා ලූප හැසිරවීම සුමට වීදුරු මතුපිට අමුද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රතික්‍රියා නොකරනු ඇත මහාචාර්ය ...
 • Cast Iron Casserole

  වාත්තු යකඩ භාජනය

  අයිතම අංකය KA3006 වටකුරු භාජනය D: 27CM / 30CM විශේෂාංග රතු, කහ, නිල්, රෝස, කළු, තැඹිලි ආලේපන එනමල් ආලේපනය සඳහා විශාල මල නොබැඳෙන වානේ බොත්තම් සහ ලූප හැසිරවීම 1. බර වැඩ එනමල් ආලේපනය 2. ඉහළ තාප ව්‍යාප්තිය සහ රඳවා තබා ගැනීම 3 කැස්ට් යකඩ සෙමින් හා ඒකාකාරව රත් කරයි 4. මන්දගාමී ඉවුම් පිහුම් සඳහා පරිපූර්ණ විශේෂාංග: මල නොබැඳෙන වානේ බොත්තම් සහ ලූප හසුරුවීම විශාල පාලනයක් සඳහා සුමට වීදුරු මතුපිට අමුද්‍රව්‍ය වලට ප්‍රතික්‍රියා නොකරනු ඇත වෘත්තීය මට්ටමේ වාත්තු යකඩ තාපය හා දුරස්ථ වේ ...