රෝලිං අල්ෙපෙනති

සියලුම නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
  • Rolling Pins

    රෝලිං අල්ෙපෙනති

    ද්‍රව්‍ය: ස්වාභාවික කිරිගරු or හෝ ග්‍රැනයිට් ප්‍රමාණය: දිග 39cm ඇසුරුම්: තෑගි පෙට්ටිය හෝ දුඹුරු පෙට්ටිය කිරිගරු or හෝ ග්‍රැනයිට් රෝලිං පින් past පේස්ට්‍රි පුවරුව සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසුය clean පිරිසිදු කිරීමට පහසුය. • හැඩය සහ ප්‍රමාණය රිසිකරණය කර ඇත. Food ආරක්ෂිත ආහාර සම්බන්ධතා සහ අපට LFGB සහ FDA වාර්තාවක් ඇත.